Niguiri waygu  

Akuma Sushi Restaurant

(rambla de joaquim ruyra, 2, 17300 blanes, girona, spain)

100%

Agregado por jordi

Favorito