C

Cha Ca Thang Long

@chacathanglong

Restaurante Cha Ca Thang Long, menu de Cha Ca Thang Long

31 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam.

Carta

Carta

Cha ca Favorito

Cha Ca Thang Long

Cha ca  

31 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

100